SME Development Council’s 16th meeting took place

Chaired by the Prime Minister Karen Karapetyan, SME Development Council’s 16th meeting took place today at the Government.

Firstly, the Prime Minister was briefed on the implementation of the assignments issued at the previous meeting.

The Council discussed and amendment on one article of the RA Criminal Code and a series of amendments to the SME-related provisions in the RA Tax Code, as well as some problems existing in the buyer-supplier chain, and briefly reffered to  the work ...

>>>
0

IRCC 16th meeting took place

The RA Prime Minister Karen Karapetyan chaired a regular meeting of the Inspection Reform Coordinating Council. The first topic on the agenda featured discussion of the activities carried out in 2009-2016.

The Council next discussed and approved the dissolution of the Ministry of Agriculture-affiliated State Inspectorate of Agricultural Machinery, as well as the redistribution of inspection functions.

In conclusion, the meeting changed the statute of the Market Surveillance Inspectorate by the Ministry of Economy due to the renaming of the Ministry.

>>>
0

IRCC 16th meeting took place

The RA Prime Minister Karen Karapetyan chaired a regular- 16th meeting of the Inspection Reform Coordinating Council.

The first issueon the agenda featured introduction of the IR activities carried out in 2009-2016.

The Council next discussed and approved the dissolution of the Ministry of Agriculture-affiliated State Inspectorate of Agricultural Machinery, as well as the redistribution of inspection functions.

In conclusion, the meeting changed the statute of the Market Surveillance Inspectorate by the Ministry of Economy due to the ...

>>>
0

The BSO as a part of another PPD platform: Social Council of Revenue Administration Reforms kicked off

The Head of BSO Gevorg Poghosyan took part in the first meeting of the Social Council of Revenue Administration Reforms. The Council shall operate under the chairmanship of SRC Chairman Vardan Harutyunyan. It aims to establish effective dialogue between the government and business community. The chairman highlighted the importance of the council’s active participation in the process of reforms: “We shall act transparent, and each impetus received from the public will become an object of discussion.” According to Harutyunyan, ...
>>>
0

The Head of BSO introduced the PPD role in Armenia in frames of East Invest 2

The Head of Business Support Office- Armenia Gevorg Poghosyan was invited to speak on the Private- Public Dialogue role and importance in Armenia, to introduce what is currently being done in this direction in Armenia, how the EBRD through the BSO and technical assistance to ICs contributes to the PPD strengthening in terms of business environment improvement.

East Invest 2 Annual Partner Conference, taking place this year in Armenia with the assistance of the European Commission, is ...

>>>
0

BSO consultants took part in Regulation Delivery International Conference in London

   October 10-13th was marked with the BSO consultants participation in Regulation Delivery International Conference in London, UK. The conference provided a unique opportunity for more than 200 delegates from 50 countries to network communicate and share their experience in terms of working on regulation delivery and legislative reformes aimed at business environment improvement in their countries.

   Special attention was paid at inspection reform processes in different countries, their progress, and the BSO, on its part introduced the ...

>>>
0

Քննարկվեց Հայաստանում բիզնես ինկուբատորի ստեղծման գաղափարը

Ս.թ սեպտեմբերի 13-14-ը ՎԶԵԲ Գործարարության աջակցման գրասենյակի նախաձեռնությամբ և Եվրոական բիզնես ցանցի (European Business Network) միջազգային փորձգետի ներգրավմամբ տեղի ունեցավ համաժողով Հայաստանում բիզնես ինկուբատորի ստեղծման վերաբերյալ:

Համաժողովին մասնակցեցին ՀՀ Կառավարության աշխատակազմի, ՀՀ Ֆինանսների, ՀՀ Էկոնոմիկայի և ՀՀ արդարադատության նախարարությունների ներկայացուցիչներ, ինպես նաև Հայաստանում ձեռնարկատիրությանը աջակցող մի շարք կառույցներ, որոնց շարքում էին ՓՄՁ Զարգազման ազգային կենտրոնը, GIZ-ը, UNIDO-ն, Հայկական Կարիտասը, Հայաստանի Կարմիր Խաչը, Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր հիմնադրամը, Եվրոպական բիզնես ասոցիացիան և այլոք:

Թե՛ պետական գերատեսչությունների, և թե՛ ներկա կառույցների ...

>>>
0

The BSO launched a workshop on Business Incubator establishment in Armenia

The Business Support Office together with EU BIC international expert in the field of incubation have launched a workshop discussions with the Private and Public stakeholders on the initiative of establishment of a Businesss Incubator in Armenia.  The insitiative has been earlier voiced in course of the RA SME Development Council meeting chaired by the RA Prime Minister and is planned to be discussed in detail on order to better understand the business community needs and expectations on ...

>>>
0

SME Development Support Council Holds Fifteenth Meeting

    SME Development Support Council held its fifteenth meeting in the Office of Government.

   After hearing the reports on implementation of the decisions taken at the previous meeting, the Council proceeded to the agenda, which featured issuance of country of origin certificates for goods manufactured in Armenia, certain Tax Code provisions relating to SMEs, problems arising between SMEs and trading centers in the buyer-supplier circuit, the need to give priority to Armenian goods in the shopping malls, etc.

>>>

0

IRCC 15th meeting took place

      Chaired by the Prime Minister IRCC fifteenth meeting took place at the RA Government.

     In accordance with the Council meeting agenda, there was a hearing on the issue on approval of checklists of Market Surveilance Inspection Body.  Checklists for five spheres have been approved.

     The second issue on the agenda was the methodology of the risk-based inspection system for the Market Surveilance Inspection Body, which after a short  discussion has ...

>>>
0
Page 1 of 2 12